محمد مهدی شهریاری

استاندار استان آذربایجان غربی

تلفن :31972254 44 0098

فاکس :31972254 44 0098