>

فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی

اسانس گیاهی در ارومیه و سایر شهرستانها مشاهده
آلفا سلولز از ضایعات کشاورزی- سطح استان مشاهده
پرورش بز سانن یک هزار رأسی- سطح استان مشاهده
پرورش گاو شیری-سطح استان مشاهده
پرورش ماهی در قفس دریاچه پشت سد ارس مشاهده
پرورش ماهیان خاویاری پلدشت مشاهده
تکثیر و پرورش شاه میگوی آب شیرین پلدشت – ارس مشاهده
تولید آب گوجه فرنگی در پلدشت مشاهده
تولید پودرگوجه فرنگی در پلدشت مشاهده
تولید کود کمپوست- سطح استان مشاهده
روغن کشی از دانه های روغنی در ارومیه –  بوکان – پلدشت مشاهده
صنایع تبدیلی (تولید شیره انگور صادراتی) در ارومیه –  نقده - میاندوآب مشاهده
عرقیات گیاهی در ارومیه و سایر شهرستانها مشاهده
مجتمع بسته بندی مواد غذائی در ارومیه مشاهده
مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی چشمه ثریا پلدشت مشاهده
مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی دشت زنگنه پلدشت مشاهده
مجتمع صنایع تبدیلی (کنسرو جات) در ارومیه مشاهده
مجتمع صنایع سورتینگ و بسته بندی میوه (کنسانتره و . . . ) در ارومیه مشاهده
مجتمع گلخانه ای به روش هیدروپونیک- سطح استان مشاهده
مجتمع گلخانه ای کشت خاکی یک هکتار-  سطح استان مشاهده