>

فرصت های سرمایه گذاری در بخش زیربنایی

ساخت خط انتقال، ایستگاههای پمپاژ، سامانه‌های فشار شکن، تصفیه‌خانه، بهره‌برداری آب شرب شهر خوی به روش BOT مشاهده
سد مخزنی بداولی و شبکه آبیاری و زهکشی در بازرگان مشاهده
طرح آبرسانی ارومیه (احداث مدول دوم تصفیه‌خانه آب ارومیه و تأسیسات مربوطه) مشاهده