>

فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری و خدمات

احداث پارک آبی مشاهده
احداث مجتمع فرهنگی- تفریحی مشاهده
منطقه نمونه گردشگری آبشار سوله دو کل مشاهده
منطقه نمونه گردشگری تالاب کانی برازان مشاهده
منطقه نمونه گردشگری تخت سلیمان مشاهده
منطقه نمونه گردشگری خوشاکو مشاهده
منطقه نمونه گردشگری ساحل زرینه رود مشاهده
منطقه نمونه گردشگری سد شهر چای مشاهده
منطقه نمونه گردشگری سد نوروزلوی مشاهده
منطقه نمونه گردشگری سیلوانا مشاهده
منطقه نمونه گردشگری غار سهولان مشاهده
منطقه نمونه گردشگری قره کلیسا مشاهده
نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار مشاهده