>

فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری و خدمات

مرمت و احیای بناهای طرح  پردیسان ماکو مشاهده
ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی در ارومیه مشاهده
بومگردی و اکوکمپ طبیعت گردی، عشایری و روستایی در سطح استان مشا هده
منطقه گردشگری سهولان در مهاباد مشاهده
منطقه گردشگری خوشاکو در ارومیه مشاهده