>

دریافت فرم های مورد نیاز

فرم های مورد نیاز برای سرمایه گذاران خارجی
فرم مجوز سرمایه گذاری (Application Form Persian Ver) دریافت فرم
فرم مجوز سرمایه گذاری (Application Form English Ver) دریافت فرم
فرم خلاصه وضعیت طرح‌های سرمایه گذاری (Summary Sheet Persian Ver) دریافت فرم
فرم خلاصه وضعیت طرح‌های سرمایه گذاری (Summary Sheet English Ver) دریافت فرم
راهنمای فرم امکان‌سنجی دریافت فرم
راهنمای فرم پیش امکان‌سنجی

 

دریافت فرم

فرم های اهلیت سنجی

 

دریافت فرم pdf
دریافت فرم word
جدول لیست ماشین آلات دریافت فرم
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ دریافت فرم