>

گزارشات

ردیف عنوان گزارش
1 تکالیف سرمایه گذاری در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مشاهده
2 تکالیف سرمایه گذاری در قانون بودجه سال 1394 کل کشور مشاهده
3 تکالیف سرمایه گذاری در قانون بودجه سال 1395 کل کشور مشاهده
4 تکالیف سرمایه گذاری در قانون بودجه سال 1396 کل کشور مشاهده
5 قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی مشاهده
6 مشوق های سرمایه گذاری قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشاهده
7 تکالیف سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مشاهده
8 تکالیف سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی در قانون بودجه سال 98 کل کشور مشاهده