بررسی طرح ایمنی جاده‌ای دو پروژه سرمایه گذاری در جلسه مشترک مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان

بررسی طرح ایمنی جاده‌ای دو پروژه سرمایه گذاری در جلسه مشترک مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان
در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای استان و با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، جلسه ای در محل دفتر نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، در این جلسه با ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه رعایت حریم ایمن سازی جاده‌ای، موارد مرتبط با موضوع ازجمله نحوه مشاوره و تجمیع و تأمین ایمنی، رمپ، ارائه کروکی موقعیت طرح‌‌های سرمایه گذاری مذکور توسط سرمایه گذاران و تعین نقشه کلی پروژه‌ها را با توجه به موقعیت محل احداث طرح‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در این نشست مقرر گردید با ارائه  نقشه کلی و کروکی موقعیت طرح‌‌های سرمایه گذاری مذکور توسط سرمایه گذاران به اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، جهت بررسی نهایی و اعلام نظرکارشناسی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، ارسال گردد.

# نظر : 0