شصت و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی برگزار شد

شصت و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی برگزار شد
در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و باهدف بررسی و رسیدگی به مشکلات پیش‌روی برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متقاضی مجوز احداث یا تکمیل جایگاه سوخت در سطح استان‌، شصت‌وهفتمین برگزار گردید.

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برخی مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوطه و مجریان طرح‌های مربوطه برگزار شد، داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، ضمن ارائه گزارش مختصری از مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری حاضر در جلسه به اقدامات معمول مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه در راستای رفع آنها، اشاره‌کرد.
رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان‌غربی نیز، در راستای بررسی مشکلات پیش‌روی هریک از طرح‌های سرمایه‌گذاری مزبور و رفع آنها، خواستار ارائه توضیحات تکمیلی در رابطه با مسایل مربوطه از متقاضیان سرمایه‌گذاری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی شده و در پایان نیز پس از بحث و تبادل‌نظر بین مدعوین، جهت تسریع و رفع مشکلات طرح‌های مطرح‌شده، تصمیماتی اتخاذ شد.

# نظر : 0