پنجاه و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی در سال 1397برگزار شد

پنجاه و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی در سال 1397برگزار شد
در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری با هدف بررسی روند صدور مجوزهای مورد نیاز برای شهرک گردشگری سلامت و پروژه تولید آب معدنی در منطقه سیلوانای ارومیه با مشارکت سرمایه گذاران خارجی پنجاه و یکمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، داود غفارپور با اشاره به به سوابق مکاتبات و اقدامات معمول مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای پیگیری مجوزهای مورد نیاز پروژه، بر تسریع در عملیاتی شدن آن با هدف توسعه رونق گردشگری و توریسم درمانی به عنوان یکی از اولویت های سرمایه گذاری استان،‌ توضیحات لازم را ارائه و در ادامه بر ضرورت تعیین روش سرمایه‌گذاری مطمح‌نظر توسط مجری پروژه ‌در پروژه‌های پیشنهادی تاکید نموده و ارائه مطالعات امکان سنجی پروژه (FS) توسط مجری پروژه، به دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را بمنظور پیگیری مجوزهای مورد نیاز پروژه، لازم و ضروری عنوان نمود. 
سپس اعضای حاضر در جلسه به بحث و بررسی الزامات قانونی پروژه پرداخته و ضمن  ابراز خرسندی از انتخاب استان آذربایجان غربی برای اجرای این طرح، تصمیماتی جهت تسریع در روند بررسی موضوع اتخاذ شد.

# نظر : 0