شصت و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی برگزار شد

شصت و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی برگزار شد
شصت و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با هدف تعیین تکلیف و احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط سیستم بانکی و کمک به بازگشت واحدهای مزبور به چرخه تولید استان و همچنین اخذ اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام و راکد تحت تملک بانکها به منظور تهیه پکیج سرمایه‌گذاری استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، داود غفارپور مدیرکل و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ضمن تشریح موضوع و ضرورت به‌روزرسانی مطالعات فنی و مالی واحدهای تملیک شده توسط بانکها، با هدف ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری، خواستار تعامل و همکاری بانکهای عامل استان در ارائه اطلاعات مزبور شد.
 در ادامه، مدیران و نمایندگان بانکها و دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه به ارائه توضیحاتی درخصوص مشکلات و چالش‌های موجود در زمینه واگذاری واحدهای تملیک شده توسط بانکها پرداخته و در نهایت، جلسه با بحث و تبادل‌نظر میان اعضا و جمع‌بندی مباحث مطروحه توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خاتمه یافته و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.
مقرر شد هریک از بانکهای عامل استان، کارشناس مطلعی را به عنوان نماینده و رابط ثابت آن بانک جهت اخذ اطلاعات مالی و فنی واحدهای تملیکی توسط سیستم بانکی، به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان معرفی نموده و همچنین حداکثر ظرف یک هفته هریک از بانکهای عامل استان، گزارش مختصری درخصوص موانع، مشکلات و نحوه واگذاری واحدهای تملیک شده آن بانک به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ارسال نمایند.

# نظر : 0