بررسی اراضی واگذار شده به پروژه‌های سرمایه‌گذاری فاقد پیشرفت فیزیکی مستمر در طول سالهای قبل در اولین جلسه وبیناری گروه کاری سرمایه گذاری و کسب و کار استان آذربایجان‌غربی

بررسی اراضی واگذار شده به پروژه‌های سرمایه‌گذاری فاقد پیشرفت فیزیکی مستمر در طول سالهای قبل در اولین جلسه وبیناری گروه کاری سرمایه گذاری و کسب و کار استان آذربایجان‌غربی
اولین جلسه وبیناری گروه کاری سرمایه گذاری و کسب و کار استان آذربایجان‌غربی با هدف بحث و بررسی درخصوص شناسایی اراضی واگذار شده به پروژه‌های فاقد پیشرفت فیزیکی مستمر در طول سال‌های قبل، با حضور برخی معاونین دستگاه‌های اجرایی استان بصورت وبینار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، حبیب تربتی معاون اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به متقاضیان سرمایهگذاری که نسبت به شروع عملیات اجرایی پروژه اقدام ننموده و پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظهای ندارند، افزود: بایستی آخرین وضعیت اراضی مزبور از مدیریت امور اراضی اخذ و به دستگاههای تخصصی استان ارسال گردند تا دستگاه‌های تخصصی درخصوص پیشرفت فیزیکی و مشکلات موجود در طرحها اظهار نظر نمایند.

در ادامه جلسه، هریک از معاونین دستگاه‌های اجرایی استان به بحث و تبادل نظر در خصوص شناسایی اراضی واگذار شده به پروژههای فاقد پیشرفت فیزیکی مستمر در طول سال‌های قبل پرداخته و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

گفتنی است در این جلسه مقرر گردید مدیریت امور اراضی استان مستندات قانونی مربوط به فرآیند خلع ید اراضی ملی واگذار شده به پروژههای سرمایهگذاری را حداکثر تا یک هفته به مرکز خدمات سرمایهگذاری استان ارسال نماید.

# نظر : 0